HANSEL ANTAR TAMAS

black&tan kleinspitz uros / black&tan Kleinspitz dog

Ei jalostuskäytössä / Not for breeding

Kasvattaja / breeder: Jana Tomasova, CZ
 

Eamon Antar Tamas

Goro Kim-Wen

Griss Mirbeck

Baja Kim-Wen

Allia Emesa

Erold od Belskeho potoka

Asta od Brezove pesiny

Yudi Bohemia Kim-Wen

Emir Kim-Wen

Kim Stribrny stin

Anny Kim-Wen

Baja Kim-Wen

Eros z Ticheho haje

Idea Stribrny stin